Algemene voorwaarden

Laatste update: 18/04/2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of opdrachten tot uitvoering van werken of diensten door Artois Translations / Lisa Artois, gevestigd Bemelstraat 6A, bus 0 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België) en met ondernemingsnummer 0676.447.613 (hierna de ‘vertaler’ genoemd) voor de opdrachtgever, alsook elke overeenkomst tussen de vertaler en de opdrachtgever.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever. Door de offerte en/of factuur te aanvaarden, verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Er kan enkel van deze algemene voorwaarden worden afgeweken als de vertaler daar uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord gaat.
 3. Wanneer er voor een of meerdere bepalingen een andere overeenkomst werd gesloten, blijven de overige bepalingen onverminderd gelden.
 4. Als er zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, moet deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden worden beoordeeld.
 5. Het louter feit dat de vertaler in een of meerdere concrete situaties afstand doet van of zich niet beroept op de strikte naleving van deze algemene voorwaarden of delen ervan, doet geen afbreuk aan het recht van de vertaler om zich in andere gevallen wel op deze algemene voorwaarden te beroepen.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een offerte wordt verstuurd per mail. De prijsopgave kan vervat zijn in de mail zelf of in een afzonderlijke bijlage bij de mail. Mondelinge prijsopgaven zijn alleen geldig indien ze nadien schriftelijk door de vertaler worden bevestigd.
 2. Een offerte is zeven dagen geldig vanaf de datum van verzending. De datum van verzending is de datum van verzending van de mail die de offerte bevat.
 3. Eventuele deadlines of levertermijnen die op de offerte worden vermeld, zijn louter indicatief.
 4. Een offerte wordt opgemaakt op basis van de gegevens die de opdrachtgever op het moment van de offerte aan de vertaler heeft bezorgd. Elke wijziging nadien aan de inhoud of de aard van de opdracht, hetzij bijkomende of nieuwe documenten of nieuwe informatie, hetzij wijzigingen aan of uitbreiding van de oorspronkelijke tekst, doet de huidige offerte vervallen.
  In alle voorgaande gevallen zal de vertaler een nieuwe prijszetting / levertermijn opmaken zodra alle definitieve gegevens beschikbaar zijn. Deze nieuwe prijszetting / levertermijn doet geen afbreuk aan het tot stand komen van de overeenkomst en kan door de opdrachtgever niet worden ingeroepen als reden om de opdracht te annuleren.
  Indien de opdrachtgever op het ogenblik van de offertevraag nog geen concrete tekst kan voorleggen, dan geldt de offerte slechts als schatting en is die niet bindend voor de vertaler.
 5. Eventuele kortingen die op de offerte worden vermeld, zijn enkel van toepassing op de offerte in kwestie. De vertaler is niet verplicht diezelfde kortingen op een volgende offerte toe te passen.
 6. De vertaler kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Voorschot

 1. Voor elke opdracht waarvan de prijs meer dan € 1000 excl. btw bedraagt, behoudt de vertaler zich het recht voor een voorschot van 40 % excl. btw te vragen. De vertaler begint pas aan de opdracht zodra hij het voorschot op zijn rekening heeft ontvangen.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht en verplichtingen van de vertaler

 1. De vertaler verbindt er zich toe de opdracht naar best vermogen uit te voeren. De verbintenis van de vertaler is een middelenverbintenis.
 2. De vertaler verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de klant verstrekte informatie. Daarbij heeft de vertaler het recht te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte informatie. De vertaler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de klant.

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de vertaler al het materiaal te overhandigen dat nodig is om de opdracht naar behoren uit te voeren. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever alle definitieve en correcte bestanden aanlevert die moeten worden vertaald, gereviseerd, bijgewerkt enz., maar ook dat de opdrachtgever de nodige terminologie, vertaalgeheugens, het nodige referentiemateriaal en andere gegevens aanlevert als hij verwacht dat de vertaler daar rekening mee houdt.
 2. De vertaler kan niet aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtgever zich niet aan zijn verplichtingen houdt en de vertaler daardoor niet de verwachte kwaliteit kan leveren of de afgesproken levertermijn niet kan naleven.

Artikel 6 – Tijdstip van levering

 1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van afgifte of verzending per elektronische post, gewone post, telefax of koerier.

Artikel 7 – Samenwerking met derden

 • De vertaler behoudt zich het recht voor om de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden of om derden bij de opdracht te betrekken vanwege hun vaardigheden of expertise.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

 1. De vertaler gaat steeds vertrouwelijk om met het materiaal en de informatie die de opdrachtgever deelt, zowel vóór, tijdens als na het uitvoeren van de opdracht.
 2. Als de opdrachtgever wil dat bestanden en informatie om vertrouwelijkheidsredenen op een specifieke manier worden behandeld, moet de opdrachtgever de vertaler daar tijdig van op de hoogte brengen.
 3. De vertaler kan niet aansprakelijk worden gesteld als de bestanden of informatie onderschept worden op het moment dat ze via het door de opdrachtgever gekozen medium worden verstuurd (e-mail, WeTransfer, clouddiensten …).
 4. Wanneer de vertaler het nodig acht om derden bij de opdracht te betrekken, brengt de vertaler die derden op de hoogte van de vertrouwelijkheidseisen van de opdracht.
 5. De opdrachtgever mag om vertrouwelijkheidsredenen weigeren dat de vertaler de bestanden en gegevens met derden deelt. De vertaler heeft in dat geval het recht om de opdracht alsnog te weigeren.

Artikel 9 – Ontbinding vanwege de vertaler

 1. De vertaler heeft het recht de overeenkomst naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen, de betalingen van vorige vervallen facturen nog niet heeft gedaan, in faillissement of gerechtelijke reorganisatie verkeert, in vereffening gaat, zijn activiteiten stopzet of feitelijk beëindigt. De vertaler beëindigt de overeenkomst in dat geval door eenvoudige schriftelijke kennisgeving, zonder de tussenkomst van een rechter, onverminderd eventuele schadevergoedingen en interesten.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is de vertaler gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uiteindelijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 9.1. en 9.2. ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting met betrekking tot de door vertaler reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 10 – Annulering vanwege de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst op te zeggen. Als hij de overeenkomst wil opzeggen, moet hij de vertaler daar zo snel mogelijk schriftelijk van op de hoogte brengen.
 2. Bevestigde opdrachten die 1 werkdag vóór de afgesproken levertermijn worden geannuleerd door de opdrachtgever worden integraal gefactureerd. Bij annulering vóór deze termijn worden de reeds gemaakte kosten, gepresteerde diensten en/of werken gefactureerd, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het totale factuurbedrag. Aangezien de prestaties op dat moment niet zijn nagezien, is de vertaler niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde prestaties.

Artikel 11 – Tarieven en betaling

 1. Er wordt een meerprijs aangerekend:
  • voor wijzigingen en/of verbeteringen aan de oorspronkelijke lay-out of inhoud van de tekst die niet voorzien zijn in de offerte;
  • wanneer de brontekst wordt aangeleverd op papier of in een niet wijzigbaar bestandsformaat.
 2. Alle facturen zijn netto te betalen tegen de vervaldatum. Alle bijkomende kosten met betrekking tot de betaling (bankkosten, transactiekosten, verwerkingskosten …) zijn ten laste van de opdrachtgever.
 3. De factuur moet uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald in de valuta waarin de factuur is opgesteld. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, is op het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd ten belope van 1 % per begonnen maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Tevens is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 100 als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt voor de invordering van een openstaande schuld, zijn ten laste van de opdrachtgever als de opdrachtgever in ongelijk wordt gesteld.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is voor de betaling van de factuur, behoudt de vertaler zich het recht voor alle lopende opdrachten onmiddellijk stop te zetten tot de factuur voldaan is.
 6. Zolang de factuur niet volledig betaald is, blijft het doelbestand (de vertaling, revisie, herwerking enz.) de volledige eigendom van de vertaler.

Artikel 12 – Klachten

 1. Na het verzenden van de opdracht heeft de opdrachtgever een termijn van 14 dagen om opmerkingen over de inhoud van de opdracht door te geven. Na het verstrijken van die termijn, wordt het geleverde werk als definitief aanvaard beschouwd.
  Als een opmerking betrekking heeft op een stilistische keuze of een taalkundig aspect (bijvoorbeeld grammatica), behoudt de vertaler zich het recht voor zijn keuze te motiveren of taalkundige duiding te geven en een opmerking te weerleggen.
 2. Wijzigingen aan de opdracht die na het verstrijken van de termijn van 14 dagen na de verzending worden gevraagd, worden als een nieuwe opdracht beschouwd en maken het voorwerp uit van een aparte offerte.
 3. Geen enkele klacht met betrekking tot de factuur wordt nog aanvaard na verloop van 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Elke klacht dient bij aangetekend schrijven te geschieden en moet gemotiveerd zijn.
 4. Het melden van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.
 2. De vertaler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die te maken hebben met de stijl van het doelbestand.
 3. De vertaler is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens de vertaler niet naleeft. Dat omvat onder meer en niet limitatief het geval waarbij de vertaler een vraag stelt over de opdracht (een fout, een onduidelijkheid …) en de opdrachtgever geen of geen afdoend antwoord geeft, waardoor de vertaler de opdracht niet optimaal kan uitvoeren. Het omvat ook het geval waarbij de opdrachtgever niet alle nodige informatie en materialen aanlevert voor het correct uitvoeren van de opdracht.
 4. De vertaler is niet aansprakelijk voor eender welke schade ten gevolge van geleverde werken die na levering zonder de goedkeuring van de vertaler of buiten zijn wil om werden gewijzigd of niet integraal werden gebruikt.
 5. Indien de vertaler aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei en bewezen schade, dan is de aansprakelijkheid van de vertaler in elk geval beperkt tot de factuurwaarde exclusief de btw van de desbetreffende opdracht.
 6. De aansprakelijkheid van de vertaler is steeds beperkt tot de directe schade en dekt nooit indirecte schade of gevolgschade.
 7. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de geleverde werken en de inhoud of de stijl ervan.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 1. Wanneer de opdrachtgever bestanden of informatie met de vertaler deelt, erkent hij het recht te hebben deze bestanden of informatie te delen. Hij is met andere woorden de auteur van de informatie of heeft de toestemming van de auteur.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de vertaler in elk geval tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien de vertaler ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent de vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken.
 4. Elke vertaling, revisie, herwerking enz. die de vertaler maakt, is een nieuw werk waar de vertaler intellectuele-eigendomsrechten op heeft. Op het ogenblik dat de factuur volledig is betaald, draagt de vertaler alle vermogensrechten die in het kader van de uitvoering van de opdracht tot stand zijn gebracht over aan de klant. Deze overdracht geldt voor de volledige duur van het auteursrecht en voor de gehele wereld. De vergoeding voor de auteursrechten is inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.
 2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Alle overeenkomsten met de vertaler worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van het vestigingsadres van de vertaler.